• Market report week 46

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  26/07/2019
  02/09/2019
  13/09/2019
  27/09/2019
  11/10/2019
  15/11/2019

  EUROS/USD
  1,1123
  1,099
  1,1072
  1,0938
  1.1027
  1,1067

  Brent close
  62,52
  60,88
  66,03
  62,05
  60,04
  63,32

  NYMEX
  56,05
  55,12
  54,81
  56
  54,81
  57,59

  BMD CPO
  Sept.2032
  Oct.2222
  2190.
  2104.
  Nov.2149
  Dec.2520

  RBD Olein FOB
  Sept .525
  Oct.542,5
  537,5
  522,5
  Nov.535
  Dec.637,5

  CPO CIF R‘dam
  Sept.520
  Oct.572,5
  565
  522
  Nov.555
  Dec.657,5

  PFAD USD/MT
  462,5
  550
  547,5
  550
  560
  625

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  Sept.Oct 740
  Oct.Nov 745
  715
  Nov Dec .700
  710
  dec Janv.820

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2847
  2864
  2929
  2862
  2983
  3043

  MATIF Rape seed
  Aout.379,75
  381,5
  Nov.383,5
  385,75
  383,75
  Mai0. 386,5

  EU Rape oil
  772
  Nov.Dec 805
  Nov Janv .808
  801
  803
  Dec.820

  EU Soya Oil
  Sept.685
  Nov.698
  680
  705
  Nov.Janv.692
  Dec.700

  EU Sun Oil  en USD
  755
  750
  747,5
  Nov Dec  750
  Janv Mars.715
  755

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2350
  2350
  2350
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua peru  FOB
  1850
  1850
  1850
  1850
  1850

  Omega 3 […]

  Read More →
 • Market report week 41

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  19/07/2019
  26/07/2019
  02/09/2019
  13/09/2019
  27/09/2019
  11/10/2019

  EUROS/USD
  1,1217
  1,1123
  1,099
  1,1072
  1,0938
  1.1027

  Brent close
  61,85
  62,52
  60,88
  66,03
  62,05
  60,04

  NYMEX
  55,44
  56,05
  55,12
  54,81
  56
  54,81

  BMD CPO
  1905
  Sept.2032
  Oct.2222
  2190.
  2104.
  Nov.2149

  RBD Olein FOB
  497,5
  Sept .525
  Oct.542,5
  537,5
  522,5
  Nov.535

  CPO CIF R‘dam
  490
  Sept.520
  Oct.572,5
  565
  522
  Nov.555

  PFAD USD/MT
  437,5
  462,5
  550
  547,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  665
  Sept.Oct 740
  Oct.Nov 745
  715
  Nov Dec .700
  710

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2810
  2847
  2864
  2929
  2862
  2983

  MATIF Rape seed
  374
  Aout.379,75
  381,5
  Nov.383,5
  385,75
  383,75

  EU Rape oil
  743
  772
  Nov.Dec 805
  Nov Janv .808
  801
  803

  EU Soya Oil
  Aout .655
  Sept.685
  Nov.698
  680
  705
  Nov.Janv.692

  EU Sun Oil  en USD
  Oct.Dec  . 740
  755
  750
  747,5
  Nov Dec  750
  Janv Mars.715

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2350
  2350
  2350
  2350
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua peru  FOB
  1850
  1850
  1850
  1850
  1850
  1850

  Omega […]

  Read More →
 • Market report week 39

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  12/07/2019
  19/07/2019
  26/07/2019
  02/09/2019
  13/09/2019
  27/09/2019

  EUROS/USD
  1,1273
  1,1217
  1,1123
  1,099
  1,1072
  1,0938

  Brent close
  66,47
  61,85
  62,52
  60,88
  66,03
  62,05

  NYMEX
  60,01
  55,44
  56,05
  55,12
  54,81
  56

  BMD CPO
  1916
  1905
  Sept.2032
  Oct.2222
  2190.
  2104.

  RBD Olein FOB
  492,5
  497,5
  Sept .525
  Oct.542,5
  537,5
  522,5

  CPO CIF R‘dam
  487,5
  490
  Sept.520
  Oct.572,5
  565
  522

  PFAD USD/MT
  442,5
  437,5
  462,5
  550
  547,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  645
  665
  Sept.Oct 740
  Oct.Nov 745
  715
  Nov Dec .700

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2831
  2810
  2847
  2864
  2929
  2862

  MATIF Rape seed
  370,25
  374
  Aout.379,75
  381,5
  Nov.383,5
  385,75

  EU Rape oil
  735
  743
  772
  Nov.Dec 805
  Nov Janv .808
  801

  EU Soya Oil
  Aout  .657
  Aout .655
  Sept.685
  Nov.698
  680
  705

  EU Sun Oil  en USD
  Juilet Sept .760
  Oct.Dec  . 740
  755
  750
  747,5
  Nov Dec  750

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2300
  2350
  2350
  2350
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua […]

  Read More →
 • Market report week 37

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  12/07/2019
  19/07/2019
  26/07/2019
  02/09/2019
  13/09/2019

  EUROS/USD
  1,1273
  1,1217
  1,1123
  1,099
  1,1072

  Brent close
  66,47
  61,85
  62,52
  60,88
  66,03

  NYMEX
  60,01
  55,44
  56,05
  55,12
  54,81

  BMD CPO
  1916
  1905
  Sept.2032
  Oct.2222
  2190.

  RBD Olein FOB
  492,5
  497,5
  Sept .525
  Oct.542,5
  537,5

  CPO CIF R‘dam
  487,5
  490
  Sept.520
  Oct.572,5
  565

  PFAD USD/MT
  442,5
  437,5
  462,5
  550
  547,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  645
  665
  Sept.Oct 740
  Oct.Nov 745
  715

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2831
  2810
  2847
  2864
  2929

  MATIF Rape seed
  370,25
  374
  Aout.379,75
  381,5
  Nov.383,5

  EU Rape oil
  735
  743
  772
  Nov.Dec 805
  Nov Janv .808

  EU Soya Oil
  Aout  .657
  Aout .655
  Sept.685
  Nov.698
  680

  EU Sun Oil  en USD
  Juilet Sept .760
  Oct.Dec  . 740
  755
  750
  747,5

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2300
  2350
  2350
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua peru  FOB
  1900
  1850
  1850
  1850
  1850

  Omega 3 Feed […]

  Read More →
 • Market report week 35

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  28/06/2019
  12/07/2019
  19/07/2019
  26/07/2019
  02/09/2019

  EUROS/USD
  1,1322
  1,1273
  1,1217
  1,1123
  1,099

  Brent close
  68,85
  66,47
  61,85
  62,52
  60,88

  NYMEX
  58,22
  60,01
  55,44
  56,05
  55,12

  BMD CPO
  Aout .1920
  1916
  1905
  Sept.2032
  Oct.2222

  RBD Olein FOB
  Aout 497,5
  492,5
  497,5
  Sept .525
  Oct.542,5

  CPO CIF R‘dam
  Aout507,5
  487,5
  490
  Sept.520
  Oct.572,5

  PFAD USD/MT
  462,5
  442,5
  437,5
  462,5
  550

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  Aout /Sept 650
  645
  665
  Sept.Oct 740
  Oct.Nov 745

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2824
  2831
  2810
  2847
  2864

  MATIF Rape seed
  364,25
  370,25
  374
  Aout.379,75
  381,5

  EU Rape oil
  Aout /Octobre.726
  735
  743
  772
  Nov.Dec 805

  EU Soya Oil
  Aout/Octobre 639
  Aout  .657
  Aout .655
  Sept.685
  Nov.698

  EU Sun Oil  en USD
  Aout/Septembre.747,5
  Juilet Sept .760
  Oct.Dec  . 740
  755
  750

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2300
  2300
  2350
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua […]

  Read More →
 • Market report week 30

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  07/06/2019
  14/062019
  28/06/2019
  12/07/2019
  19/07/2019
  26/07/2019

  EUROS/USD
  1,1318
  1,1208
  1,1322
  1,1273
  1,1217
  1,1123

  Brent close
  64,08
  63,00
  68,85
  66,47
  61,85
  62,52

  NYMEX
  53,38
  52,52
  58,22
  60,01
  55,44
  56,05

  BMD CPO
  Juillet.1986
  2002
  Aout .1920
  1916
  1905
  Sept.2032

  RBD Olein FOB
  Juillet 512,5
  507,5
  Aout 497,5
  492,5
  497,5
  Sept .525

  CPO CIF R‘dam
  Juillet.505
  490
  Aout507,5
  487,5
  490
  Sept.520

  PFAD USD/MT

  492,5
  462,5
  442,5
  437,5
  462,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  655
  645
  Aout /Sept 650
  645
  665
  Sept.Oct 740

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2738
  2761
  2824
  2831
  2810
  2847

  MATIF Rape seed
  367,75
  369,25
  364,25
  370,25
  374
  Aout.379,75

  EU Rape oil
  733
  736
  Aout /Octobre.726
  735
  743
  772

  EU Soya Oil
  Juillet 660
  655
  Aout/Octobre 639
  Aout  .657
  Aout .655
  Sept.685

  EU Sun Oil  en USD
  730
  735
  Aout/Septembre.747,5
  Juilet Sept .760
  Oct.Dec  . 740
  755

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2300
  2300
  2300
  2300
  2350
  2350

  human consumption FOB Morocco
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500
  2500

  Aqua […]

  Read More →
 • Market report week 29

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  24/05/2019
  07/06/2019
  14/062019
  28/06/2019
  12/07/2019
  19/07/2019

  EUROS/USD
  1,1204
  1,1318
  1,1208
  1,1322
  1,1273
  1,1217

  Brent close
  68,87
  64,08
  63,00
  68,85
  66,47
  61,85

  NYMEX
  58,41
  53,38
  52,52
  58,22
  60,01
  55,44

  BMD CPO
  1976
  Juillet.1986
  2002
  Aout .1920
  1916
  1905

  RBD Olein FOB
  507,5
  Juillet 512,5
  507,5
  Aout 497,5
  492,5
  497,5

  CPO CIF R‘dam
  492,5
  Juillet.505
  490
  Aout507,5
  487,5
  490

  PFAD USD/MT
  505

  492,5
  462,5
  442,5
  437,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  640
  655
  645
  Aout /Sept 650
  645
  665

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2701
  2738
  2761
  2824
  2831
  2810

  MATIF Rape seed
  Aout 365,75
  367,75
  369,25
  364,25
  370,25
  374

  EU Rape oil
  Juillet 730
  733
  736
  Aout /Octobre.726
  735
  743

  EU Soya Oil
  660
  Juillet 660
  655
  Aout/Octobre 639
  Aout  .657
  Aout .655

  EU Sun Oil  en USD
  Juillet /Sept 730
  730
  735
  Aout/Septembre.747,5
  Juilet Sept .760
  Oct.Dec  . 740

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB Peru
  2300
  2300
  2300
  2300
  2300
  2300

  human consumption […]

  Read More →
 • Market report week 28

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  26/04/2019
  10/05/2019
  24/05/2019
  07/06/2019
  14/062019
  28/06/2019
  12/07/2019

  EUROS/USD
  1,1159
  1,1237
  1,1204
  1,1318
  1,1208
  1,1322
  1,1273

  Brent close
  70,86
  71,56
  68,87
  64,08
  63,00
  68,85
  66,47

  NYMEX
  63,34
  61,7
  58,41
  53,38
  52,52
  58,22
  60,01

  BMD CPO
  Juin.2094
  1951
  1976
  Juillet.1986
  2002
  Aout .1920
  1916

  RBD Olein FOB
  527,5
    Juin 505
  507,5
  Juillet 512,5
  507,5
  Aout 497,5
  492,5

  CPO CIF R‘dam
  527,5
  Juin 495
  492,5
  Juillet.505
  490
  Aout507,5
  487,5

  PFAD USD/MT

  512,5
  505

  492,5
  462,5
  442,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  660
  665
  640
  655
  645
  Aout /Sept 650
  645

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2752
  2650
  2701
  2738
  2761
  2824
  2831

  MATIF Rape seed
  Mai .370
  360,75
  Aout 365,75
  367,75
  369,25
  364,25
  370,25

  EU Rape oil
  Juin.Juillet . 730
  720
  Juillet 730
  733
  736
  Aout /Octobre.726
  735

  EU Soya Oil
  Juin.660
  645
  660
  Juillet 660
  655
  Aout/Octobre 639
  Aout  .657

  EU Sun Oil  en USD
  Mai.Juin 705
  Juin 715
  Juillet /Sept 730
  730
  735
  Aout/Septembre.747,5
  Juilet Sept .760

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine […]

  Read More →
 • Market report week 26

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  19/04/2019
  26/04/2019
  10/05/2019
  24/05/2019
  07/06/2019
  14/062019
  28/06/2019

  EUROS/USD
  1,1248
  1,1159
  1,1237
  1,1204
  1,1318
  1,1208
  1,1322

  Brent close
  73,56
  70,86
  71,56
  68,87
  64,08
  63,00
  68,85

  NYMEX
  65,71
  63,34
  61,7
  58,41
  53,38
  52,52
  58,22

  BMD CPO
  2090
  Juin.2094
  1951
  1976
  Juillet.1986
  2002
  Aout .1920

  RBD Olein FOB
  540
  527,5
    Juin 505
  507,5
  Juillet 512,5
  507,5
  Aout 497,5

  CPO CIF R‘dam
  537,5
  527,5
  Juin 495
  492,5
  Juillet.505
  490
  Aout507,5

  PFAD USD/MT
  557,5

  512,5
  505

  492,5
  462,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  685
  660
  665
  640
  655
  645
  Aout /Sept 650

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2870
  2752
  2650
  2701
  2738
  2761
  2824

  MATIF Rape seed
  363,5
  Mai .370
  360,75
  Aout 365,75
  367,75
  369,25
  364,25

  EU Rape oil
  715
  Juin.Juillet . 730
  720
  Juillet 730
  733
  736
  Aout /Octobre.726

  EU Soya Oil
  650
  Juin.660
  645
  660
  Juillet 660
  655
  Aout/Octobre 639

  EU Sun Oil  en USD
  710
  Mai.Juin 705
  Juin 715
  Juillet /Sept 730
  730
  735
  Aout/Septembre.747,5

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption FOB […]

  Read More →
 • Market Report week 24

  By : Categories : Actualité Comment: 0 Comment

  04/04/2019
  12/04/2019
  19/04/2019
  26/04/2019
  10/05/2019
  24/05/2019
  07/06/2019
  14/062019

  EUROS/USD
  1,1231
  1,1318
  1,1248
  1,1159
  1,1237
  1,1204
  1,1318
  1,1208

  Brent close
  70,82
  71,24
  73,56
  70,86
  71,56
  68,87
  64,08
  63,00

  NYMEX
  63,15
  63,91
  65,71
  63,34
  61,7
  58,41
  53,38
  52,52

  BMD CPO
            Mai .2202
  2109
  2090
  Juin.2094
  1951
  1976
  Juillet.1986
  2002

  RBD Olein FOB
  557,5
  545
  540
  527,5
    Juin 505
  507,5
  Juillet 512,5
  507,5

  CPO CIF R‘dam
  550
  532,5
  537,5
  527,5
  Juin 495
  492,5
  Juillet.505
  490

  PFAD USD/MT
  572,5
  560
  557,5

  512,5
  505

  492,5

  c&f Rott spot

  Coconut Oil Cif
  Juin Juillet . 725
  675
  685
  660
  665
  640
  655
  645

  CBT  oil Soya Oil  USD  Spot
  2915
  2895
  2870
  2752
  2650
  2701
  2738
  2761

  MATIF Rape seed
  361,5
  361,75
  363,5
  Mai .370
  360,75
  Aout 365,75
  367,75
  369,25

  EU Rape oil
  699
  706
  715
  Juin.Juillet . 730
  720
  Juillet 730
  733
  736

  EU Soya Oil
               Mai 645
  645
  650
  Juin.660
  645
  660
  Juillet 660
  655

  EU Sun Oil  en USD
  697,5
  695
  710
  Mai.Juin 705
  Juin 715
  Juillet /Sept 730
  730
  735

  Others

  Fish Oils  en USD Anchovy Sardine .

  human consumption […]

  Read More →